Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Kobylance - Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów

KSIĘŻA MISJONARZE SALETYNI W KOBYLANCE 


     W Roku Jubileuszu 325 - lecia obecności Łaskami Słynącego Obrazu Jezusa Ukrzyżowanego minie 77 lat od rozpoczęcia posługi Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej w Sanktuarium w Kobylance. Parafię w zarząd Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów przekazał ks. Bp Leon Wałęga. Głównym motywem decyzji ks. Biskupa była troska o rozwój Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jako Księża Zgromadzenia Matki Bożej Saletyńskiej kapłani mieli głosić i wypełniać Orędzie Matki Bożej. Istotą tego Orędzia jest wzywanie ludzi do pokuty i pojednania z Bogiem. Tu w Kobylance, pod Chrystusowym Krzyżem, ten charyzmat nabierał szczególnego znaczenia. Objawienie saletyńskie podkreśla owoce Męki Zbawiciela, a Sanktuarium w Kobylance wciąż je aktualizuje.
W okresie od 1930 do 2006 roku proboszczami lub administratorami parafii było 13 księży. Aktualnym Proboszczem i Kustoszem Sanktuarium jest od 2005 roku ks. Jan Potoplak MS. Liczba wikariuszy i katechetów była różna. Początkowo było ich 2 - 3, a w ostatnim 30 - leciu w granicach 4 – 5 zakonników łącznie z proboszczem. Sylwetki Księży Proboszczów, ich inicjatywy i osiągnięcia oraz nazwiska wikariuszy i katechetów zostaną przedstawione w dalszej części.
     Ponad siedemdziesiąt lat ofiarnej pracy Saletynów w Kobylance zaowocowało wieloma osiągnięciami duchowymi i materialnymi. Życie religijne w kobylańskiej parafii zawsze koncentrowało się wokół Chrystusa Ukrzyżowanego. Księża Saletyni potrafili wzbudzać przywiązanie parafian do Jezusowego Krzyża. Z wielkim pietyzmem odprawiane były i są nabożeństwa pasyjne w Wielkim Poście. Niedzielne „Gorzkie żale” to szczególnie umiłowane nabożeństwo skupiające większą liczbę parafian niż może pomieścić kościół. Głęboko przeżywane przez całą licznie zgromadzoną społeczność jest Triduum Paschalne. Parafianie uczestniczą w Drodze Krzyżowej odprawianej w piątki całego roku. Dzięki Księżom Saletynom wzrosła ranga wrześniowego Odpustu na Podwyższenie Krzyża Św., co podkreśliło istotę Sanktuarium pasyjnego.
     Równolegle do kultu Pana Jezusa Kobylańskiego szerzony był kult Matki Bożej Saletyńskiej. Na 100 rocznicę Zjawienia Księża ówcześnie pracujący w parafii urządzili w prezbiterium kaplicę ku czci Matki Bożej z La Salette. Kaplicę poświęcono w 1947 roku. W ostatnich latach w Klęczanach wybudowano kaplicę pod Jej wezwaniem. Odprawiane były i są nadal specjalne nabożeństwa do Matki Bożej Saletyńskiej. Organizowane są pielgrzymki do Dębowca (dzieci pierwszokomunijne, piesze pielgrzymki na odpusty). W całej pracy apostolskiej Księża Saletyni akcentowali i akcentują rolę, jaką odegrała Maryja w historii Zbawienia, a tym samym w życiu Kościoła.
Księża Misjonarze Saletyni zawsze dbali o wysoki poziom pracy duszpasterskiej w parafii. Rok liturgiczny niedzielami i świętami znaczył ważniejsze momenty w życiu duchowym parafian. Ilość Mszy Św. w niedziele i święta dostosowywano do potrzeb parafian i pielgrzymów. W wielkie święta, rocznice, jubileusze i inne uroczystości odprawiane Msze Św. miały bogatą oprawę liturgiczną. Mierzalnym efektem wzrostu świadomości eucharystycznej parafian jest m. in. zwiększająca się liczba przyjmowanych Komunii Św. 
     Księża Saletyni starannie przygotowują dzieci, młodzież i dorosłych do sakramentów: Pokuty, Eucharystii, Bierzmowania, Małżeństwa, Chrztu. Dwa razy w roku w czasie odpustów udzielają chorym sakramentu Namaszczenia Chorych, uświadamiając im i ich rodzinom istotę tego sakramentu. Księża uczestniczyli i uczestniczą w ostatniej drodze zmarłych parafian. Dbają o miejsce wiecznego spoczynku. Dzięki ich przedsiębiorczości parafia Kobylanka ma najpiękniejszy w okolicy cmentarz. Jest to głównie zasługa kolejnych proboszczów: ks, Władysława Pasiuta MS, śp. ks. Władysława Źrebca MS, ks. Jana Potoplaka MS.
Dbając o rozwój własnej parafii Misjonarze Saletyni służą pomocą również parafiom ościennym dekanatu gorlickiego, bieckiego, grybowskiego. Z uznaniem o tej międzyparafialnej współpracy wyrażał się ks. Bp Jerzy Ablewicz w czasie uroczystości rocznicowej 50 - lecia pracy Saletynów w Kobylance, w Odpust Podwyższenia Krzyża, 14 września 1980 roku oraz ks. Bp. Edward Białogłowski, ks. Bp. Kazimierz Górny w Jubileusz 70 - cio i 75 – lecia pracy Misjonarzy Saletynów w Kobylance. Misjonarze Matki Bożej Saletyńskiej głoszą rekolekcje i Misji św. w parafiach ościennych dekanatów. Celebrują i głoszą Słowo Boże w odpusty i uroczystości odbywające się w sąsiednich parafiach, służą w konfesjonale. 
     Praca ewangelizacyjna Misjonarzy Saletynów przejawia się głównie w katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Katechizacja dzieci odbywała się w zależności od polityki oświatowej państwa - w szkole lub poza nią. W okresie powojennym, przy ograniczonej liczbie księży (dwóch w parafii) raz w miesiącu ksiądz dojeżdżał do Męciny Małej i Wielkiej, by uczyć dzieci religii. Do 1960 roku uczono religii w szkole, później w domach prywatnych. Skutecznie rozwiązywano problemy lokalowe, by katechizacją objąć wszystkie dzieci. Narażano się na szykany ówczesnej władzy i takie przykłady odnotowane są w „Kronice parafialnej”. W latach 80-tych objęto katechezą dzieci z Klęczan, a później dzieci niepełnosprawne z Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kobylance. Dorosłych katechizowano poprzez kazania i nauki w ciągu wszystkich niedziel i świąt roku liturgicznego.
     Saletyni, pracujący w parafii, zawsze głęboką troską otaczali chorych i potrzebujących, tak pod względem duchowym, jak i materialnym. Do roku 1945 prowadzona była przy parafii ochronka dla biednych dzieci, później przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki Dębickie. Przedszkole w 1950 roku przejęło państwo. Do 1950 roku pracował parafialny zespół „Caritas”, wspomagając biednych. Później rolę organizacji przejęły opiekunki parafialne. 
     „Caritas” jako zespół odrodził się po 1990 roku i obecnie liczy 20 osób. W czasie Adwentu i Wielkiego Postu, z ofiar i darów składanych przez wiernych, przygotowywane są paczki żywnościowe dla potrzebujących i rodzin wielodzietnych. Księża inicjowali pomoc dla tych parafian, których dotknęły klęski żywiołowe. Udzielano jednorazowych zapomóg pieniężnych potrzebującym. Kapłani znali stan materialno – moralny parafii, gdyż corocznie w czasie wizyty duszpasterskiej odwiedzali wszystkie rodziny. 
W roku 2006 powstało w Zespole Szkół w Dominikowicach „Szkolne Koło Caritas”, które wspiera ofiarami zbieranymi przez uczniów, wykształcenie swoich rówieśników na Madagaskarze, za pośrednictwem Misjonarzy Saletynów pracujących tam na misjach.
     Księża Misjonarze Saletyni prowadzili i aktualnie prowadzą wiele form z zakresu duszpasterstwa nadzwyczajnego. Organizowane są pielgrzymki parafian do Sanktuariów w kraju i za granicą. Warto wspomnieć, że grupa parafian uczestniczyła w pogrzebie Ojca Św. Jana Pawła II w Rzymie, w dniu 9 kwietnia 2005 roku. Księża Saletyni przyjmowali pielgrzymów w Kobylance (około 40 – 50 pielgrzymek rocznie). Nadawali wielkie znaczenie Odpustom parafialnym ( do 1968 – cztery Odpusty, później - dwa), w których często uczestniczyli księża biskupi. 
Zawsze w parafii działały różnego typu grupy apostolskie. Przed wojną i zaraz po niej w parafii działalność prowadziły: III Zakon św. Franciszka, Krucjata Eucharystyczna, Akcja Katolicka, Sodalicja Mariańska. Wszystkie te grupy rozwiązano w 1950 roku z nakazu władz państwowych. Zawsze jednak działały Koła Żywego Różańca. W 1949 roku w Kobylance odbył się nawet Kongres Różańcowy. Przy Parafii działa liczna grupa ministrantów. W latach rozkwitu liczyła ona ponad 100 młodych chłopców. Do dziś istnieje Oaza młodzieżowa przygotowująca montaże słowno – muzyczne i pomagająca przy dekorowaniu kościoła (Żłóbek, Grób Pański). Organizowane były Jasełka, Misteria Męki Pańskiej, konkursy o tematyce religijnej, spotkania opłatkowe, uroczystości patriotyczno – religijne. Na przestrzeni lat dominowały różne formy pracy duszpasterskiej i ewangelizacyjnej, z których prawie każda miała okresy świetności, w zależności od aktualnych warunków, funkcjonującego w danym czasie prawa, predyspozycji kapłanów pracujących w parafii itp..., nigdy jednak nie zaniedbano żadnej ważnej dziedziny pracy.
Aktualnie w życie parafii zaangażowane są: Rada Duszpasterska, Chór Parafialny, Oaza Młodzieżowa, Oaza Dzieci Bożych, Schola, grupy lektorów, ministrantów i aspirantów, Zespół „Caritas” oraz Koła Żywego Różańca. Od kilku lat parafia wydaje informator „Krzyż Kobylański”. 
     Dziś, dzięki pracy Księży Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej, parafia szczyci się pięknie odrestaurowaną świątynią, wspomnianym już cmentarzem, ołtarzem polowym z Krzyżem Jubileuszowym, domami parafialnymi w Kobylance i Dominikowicach i funkcjonalnie zagospodarowanym terenem wokół kościoła i cmentarza.
Zarządzanie parafią w Kobylance i opieka nad Sanktuarium przypadło Misjonarzom Saletynom w trudnym historycznie czasie: okres przedwojenny, - zagospodarowanie niedawno uzyskanej wolności, II wojna światowa, ponad 50 lat rządów komunistycznych tak niepomyślnych dla Kościoła i nowa rzeczywistość po 1989 roku. Nic jednak nie przeszkodziło Księżom Saletynom w realizacji powierzonej im misji. 
     Podsumowując: 
· Skutecznie szerzą kult Jezusa Ukrzyżowanego, co zakładał Ks. Bp Wałęga, powierzając im parafię i Sanktuarium.
· Opierając się na Orędziu Matki Bożej z La Salette z gorliwością poświęcają się sprawowaniu Sakramentu Pokuty i Pojednania, zgodnie z saletyńskim charyzmatem.
· Bardzo dobrze zarządzają parafią i prowadzą na szeroką skalę pracę duszpasterską i ewangelizacyjną.
· Głoszą rekolekcje i Misje Św. w parafiach, co jest specyficznym polem apostolskiej pracy Księży Misjonarzy Saletynów.
· Angażują się w apostolstwo poprzez organizowanie i prowadzenie grup apostolskich służących określonym celom.
· Wykazują troskę o nowe powołania kapłańskie, a ich śladem poszło wielu młodzieńców z parafii – dziś księży (w większości Misjonarzy Saletynów), którzy są naszą dumą.
· Żyją problemami parafian i angażują się w sprawy społeczne.
· Odważnie zwalczają przejawy zła, które sprzeciwia się woli Boga i uwłacza godności człowieka. Wskazują drogę dobra, wiodącą do Zbawienia.0.041
Panel admina